Xác định đồng thời Nisin A và Nisin Z trong sản phẩm dinh dưỡng bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)

  • Trần Thị Hường
  • Lê Thị Thúy
  • Vũ Thị Trang
  • Nguyễn Thị Ánh Hường
  • Lê Thị Hồng Hảo
Từ khóa: LC-MS/MS, Nisin A, Nisin Z, thực phẩm, sản phẩm dinh dưỡng

Tóm tắt

Nghiên cứu này phát triển phương pháp xác định đồng thời Nisin A và Nisin Z trong các sản phẩm dinh dưỡng bằng LC-MS/MS. Các chất phân tích được chiết siêu âm ra khỏi nền mẫu bằng hỗn hợp dung dịch đệm CH3COONH4 0,1M - NaCl 1M (pH = 2)/MeOH (1/1, v/v) ở nhiệt độ phòng trong 10  phút, được làm sạch qua cột chiết pha rắn SPE C18 (500 mg, 3 mL), dịch chiết sau khi làm sạch được tách bằng sắc ký lỏng sử dụng cột C18 (100 mm × 2 mm × 1,7 µm), định lượng bằng detector khối phổ với chế độ ESI (+). Thẩm định phương pháp cho kết quả đường chuẩn tuyến tính trong khoảng 5,00 - 1.000 µg/L; RSD 2,12 - 5,77%; độ thu hồi 80,1 - 105% đạt yêu cầu AOAC. Ứng dụng phương pháp phân tích 25 mẫu thực phẩm dinh dưỡng thu thập trên thị trường (bao gồm sữa lỏng, sữa bột, bơ, phomat, bột dinh dưỡng) cho thấy 02 mẫu phát hiện đồng thời Nisin A và Nisin Z.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết