Thủ tục thoả thuận nhận tội ở Đức dưới góc nhìn so sánh với thoả thuận nhận tội ở Hoa Kỳ và những hàm ý cho Việt Nam

  • ThS. Lê Thị Thắm
Từ khóa: Tố tụng thẩm vấn, thủ tục thoả thuận nhận tội ở Hoa Kỳ , thủ tục thoả thuận nhận tội Đức

Tóm tắt

Đức là một quốc gia theo mô hình tố tụng thẩm vấn. Ý tưởng về sự thật vụ án và bản án có thể mang ra thương lượng giữa các bên tham gia tố tụng hoàn toàn xa lạ với hệ thống tư pháp hình sự Đức. Tuy nhiên, để tăng cường khả năng giải quyết các vụ án hình sự, tháng 8 năm 2009, Quốc hội Đức đã thông qua luật cho phép áp dụng thủ tục thoả thuận nhận tội, làm tiền đề cho việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự Đức. Bài viết tập trung giới thiệu các nét cơ bản của thủ tục thoả thuận nhận tội ở Đức,  đồng thời tiến hành so sánh với thủ tục thoả thuận nhận tội ở Hoa Kỳ để hiểu rõ hơn việc thay đổi linh hoạt thủ tục này ở một quốc gia theo mô hình tố tụng thẩm vấn. Trên cơ sở đó đưa ra một số gợi mở cho tố tụng hình sự Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28