Thực hành quyền công tố đối với các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

  • PGS. TS. Hoàng Thị Minh Sơn
  • ThS. Lý Bích Hường
Từ khóa: Thực hành quyền công tố, vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, hoạt động của Viện kiểm sát, giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Tóm tắt

Các vụ án cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác ở nước ta diễn ra ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng gây mất trật tự trị an và tâm lý bất ổn trong xã hội. Hoạt động Thực hành quyền công tố (THQCT) của Viện kiểm sát (VKS) đối với loại tội phạm này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Qua việc phân tích các nguyên nhân này, bài viết đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng THQCT nói chung và với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nói riêng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-28