Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN LOẠI THỂ CHẤT SINH VIÊN KHÓA 2021 THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN Tải xuống tải PDF