PHÂN LOẠI THỂ CHẤT SINH VIÊN KHÓA 2021 THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

  • TS. Phạm Hùng Mạnh, ThS. Chu Vương Thìn - Trường Đại học Tây Nguyên
Từ khóa: Thể chất, sinh viên, Đại học, Tây Nguyên, tiêu chuẩn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu, thể lực, sức bền, chương trình

Tóm tắt

Kết quả kiểm tra thể chất của sinh viên khóa 2021 trường Đại học Tây Nguyên khi mới vào trường được đánh giá theo quyết định số: 53/2008/QĐ-BGDĐT về việc xếp loại thể lực cho học sinh, sinh viên được đảm bảo và tương đối đồng đều thể hiện ở nam 4/6 chỉ tiêu, nữ 3/6 chỉ tiêu được có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên cả ở nam và nữ đều có 2 test là Lực bóp tay và Chạy 5 phút tùy sức không có ý nghĩa thống kê với Cv% >10%. Tổng trung bình loại đạt và tốt tương đối cao 80.86% ở nam và nữ là 84.95% tuy nhiên loại không đạt vẫn còn lới nam là 19.14% và nữ là 15.05%. Qua đó bộ môn cần có kế hoạch giảng dạy hợp lý và có hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29