XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN KARATEDO CHO HỌC VIÊN CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

  • 1. NCS. Đào Trung Tú, 2. TS. Phan Ngọc Huy , TS. Trần Thị Cảng - 1. Trường Đại học cảnh sát nhân dân; 2. Trường Đại học Ngân Hàng TP. HCM
Từ khóa: Chương trình giảng dạy, môn Karatedo, Câu lạc bộ võ thuật, học viên, ngoại khóa, trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 04 nội dung lý thuyết và 10 nội dung thực hành làm cơ sở xây dựng được chương trình giảng dạy môn Karatedo với thời lượng 180 tiết để ứng dụng trong thực tiễn cho học viên câu lạc bộ võ thuật
trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-29