Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT Tải xuống tải PDF