KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT

  • Nguyễn Thanh Quang
Từ khóa: cơ sở y tế, nước thải, ô nhiễm môi trường

Tóm tắt

Mục đích của việc khảo sát chất lượng nước thải tại cơ sở y tế của thị xã Bến Cát là đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom, xử lý nước thải y tế trên địa bàn thị xã. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý, xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế của thị xã, đáp ứng tiêu chuẩn xả thải của QCVN 28:2010/BTNMT, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo kết quả điều tra, khảo sát tại các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã, thì tổng lượng nước thải y tế phát sinh khoảng 387m3/ngày đêm. Trong đó, lưu lượng nước thải lớn nhất là bệnh viện đa khoa Mỹ Phước khoảng 190m3/ngày đêm, trung tâm y tế thị xã khoảng 78m3/ngày đêm, các phòng khám đa khoa tư nhân khoảng 48m3/ngày đêm. Các cơ sở y tế còn lại lưu lượng nước thải tương đối nhỏ khoảng từ 1-2 m3/ngày đêm/chuyên khoa.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-17
Chuyên mục
Bài viết