LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NỮ HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHIẾN SỸ CÔNG AN KHỎE

  • ThS. Nguyễn Đình Thanh Tùng
Từ khóa: Bài tập, thể lực, Nữ sinh viên, trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy...

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu
khoa học thường qui, chúng tôi đã lựa chọn
được 17 bài tập (BT) phát triển thể lực và 03
Test đánh giá hiệu quả thể lực cho nữ học viên
(HV) trường trường Đại học Phòng cháy Chữa
cháy (ĐH PCCC) theo tiêu chuẩn Chiến sĩ
Công an khỏe

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI