GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHU CẦU HỌC LIỆU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  • TS. Trịnh Kiên
  • CN. Nguyễn Hữu Thắng
Từ khóa: Giải pháp, nhu cầu học liệu, môn giáo dục thể chất, sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Một trong những giải pháp trong quá
trình đổi mới giáo dục nói chung và dạy học
đại học hiện nay đó là xây dựng nguồn học liệu
phục vụ nhu cầu của người học. Quá trình thực
hiện đổi mới này đòi hỏi người dạy, người học
cần phải tiếp cận tới học liệu và các nguồn học
liệu nhiều hơn để phục vụ quá trình tự học tập,
tự nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng
được một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao
nhu cầu học liệu môn giáo dục thể chất cho sinh
viên Đại học Quốc gia Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI