Đội ngũ biên tập

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Tiền Hải Lý
E-mail: thly@blu.edu.vn

Thư ký tòa soạn: Phạm Đình Trí
Điện thoại: 0949763839
Email: pdtri@blu.edu.vn

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): Phạm Trần Thùy Linh
Điện thoại:
0918125514
E-mail:
pttlinh@blu.edu.vn