Đề xuất công nghệ và mô hình quản lý điện toán đám mây di động phục vụ chương trình chuyển đổi số của Chính phủ Việt Nam

  • Phạm Hải Sơn*
  • Lê Hoàng Sơn
  • Hoàng Thế Anh
Từ khóa: chuyển đổi số, điện toán đám mây di động, ứng dụng di động.

Tóm tắt

Điện toán đám mây là một nền tảng số để phát triển các ứng dụng di động phục vụ chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Hiện có nhiều giải pháp để xây dựng nền tảng điện toán đám mây, nhưng các giải pháp đó làm tiêu tốn tài nguyên phần cứng, độ trễ truyền thông cao và thiếu tính di động, từ đó làm gia tăng chi phí đầu tư...

Tác giả

Phạm Hải Sơn*

Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

Lê Hoàng Sơn

Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoàng Thế Anh

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ