Nhận dạng đặc điểm hình thái và trình tự vùng ITS và rbcL của giống khoai sọ bản địa Cụ cang

  • Vì Thị Xuân Thủy*, Vũ Thị Nự
  • Phạm Thanh Tùng
Từ khóa: ITS, khoai sọ Cụ cang, rbcL, Sơn La, Thuận Châu.

Tóm tắt

Khoai sọ bản địa Cụ cang ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là nguồn gen bản địa quý, có chất lượng cao và thích ứng tốt với điều kiện tự nhiên đặc trưng của Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, hiện nay khoai sọ Cụ cang đã có hiện tượng bị lẫn tạp với các giống đang được trồng tại địa phương...

Tác giả

Vì Thị Xuân Thủy*, Vũ Thị Nự

Trường Đại học Tây Bắc

Phạm Thanh Tùng

Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25