Quay trở lại chi tiết bài viết Nhận dạng đặc điểm hình thái và trình tự vùng ITS và rbcL của giống khoai sọ bản địa Cụ cang Tải xuống tải PDF