ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG ĐỐI VỚI TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG TIỂU HỌC THUỘC THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

  • Văn Dũng Lê
Từ khóa: quản lý, tổ trưởng chuyên môn, phong cách quản lý

Tóm tắt

Qua khảo sát thực tế, tác giả đã tổng kết, phân tích những đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên về công tác quản lý của hiệu trưởng đối với tổ trưởng chuyên môn tại một số trường tiểu học thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm giúp hiệu trưởng nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20