THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ TẠI NGÀNH THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  • Thành Vân Nguyễn
Từ khóa: thanh tra, kiểm tra thuế; bồi dưỡng

Tóm tắt

Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa nâng cao được chất lượng rèn luyện kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thuế trong công  thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ” được nghiên cứu nhằm  rõ hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra người nộp thuế trong cơ chế quản ý mới hiện na cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đánh  thực trạng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ tácgiả đề xuất những định hướng và giải pháp để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20