THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

  • Thị Tuyết Minh Phạm
Từ khóa: giáo dục mầm non, đồng bằng sông Cửu Long.

Tóm tắt

Giáo dục mầm non vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đã nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn vùng. Tuy nhiên, với đặc thù là vùng còn nhiều khó khăn và thách thức nên các chương trình và mục tiêu của giáo dục mầm non vẫn chưa đạt được. Bài viết khái quát những thành tựu của giáo dục mầm non, những hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển giáo dục mầm non vùng đồng bằng sông Cửu Long.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20