BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

  • Đào Tiên Phạm
Từ khóa: giáo viên chủ nhiệm, đổi mới , giáo dục

Tóm tắt

Giáo viên chủ nhiệm một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm bậc học phổ thông ngoài việc giảng dạy trên lớp còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác, vì vậy họ cần được sự hỗ trợ từ nhiều phía để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một trong những sự hỗ trợ tích cực, có hiệu quả đó là việc thường xuyên tiến hành bồi dưỡng hoặc tạo cho họ điều kiện để tự bồi dưỡng về nhận thức, thái độ, kỹ năng chủ nhiệm, nhất là khi có những thay đổi về chương trình, nội dung. Sự đổi mới toàn diện giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo là một thách thức lớn đối với ngành giáo dục và công tác bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới sẽ góp phần vào sự thành công của lần đổi mới này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20