MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ ĐÁNH GIÁ, TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  • Đình Huấn Lê
Từ khóa: đánh giá, tạo động lực, trường phổ thông.

Tóm tắt

Thành công của một nhà trường do nhiều yếu tố như: nhân lực, vật lực, tài lực. Trong đó yếu tố quan trọng và quyết định hơn cả là nguồn lực con người, cốt lõi là chính sách tạo động lực để huy động sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phổ thông. Việc lựa chọn và ứng dụng mô hình đánh giá để tạo động lực trong nhà trường phổ thông hiện nay có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20