CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA GIÁO DỤC NAM BỘ TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 - 1975)

  • Phan Anh Tuấn Ngô
Từ khóa: đặc điểm chủ yếu, giáo dục Nam Bộ

Tóm tắt

Giáo dục Nam Bộ đầy đủ những đặc điểm chung của giáo dục cách mạng miền Nam, đồng thời cũng có những đặc điểm riêng do tính chất đặc thù vùng miền và diễn biến thực tiễn cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở Nam Bộ. Những đặc điểm này được thể hiện trên những nét tổng quan và các yếu tố cấu thành của giáo dục Nam Bộ bao gồm: đặc điểm tổng quát, mục tiêu giáo dục, hệ thống giáo dục, nội dung giáo dục và tổ chức quản lý giáo dục.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20