ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI

  • Văn Thanh Hà
Từ khóa: tự học, năng lực tự học, kỹ năng tự học

Tóm tắt

Động cơ và năng lực tự học của sinh viên vừa là yêu cầu, vừa là điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường. Hiệu quả tự học của sinh viên được quyết định bởi hai yếu tố: động cơ học tập và năng lực tự học. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng của việc xác định động cơ và năng lực tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên nhà trường trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20