THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

  • Văn Quý Lê
Từ khóa: thái độ, thái độ đối với nghề, sinh viên

Tóm tắt

Hiện nay, các trường cao đẳng đại học nước ta ngày càng quan tâm, nhận thức đúng hơn về thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên. Với bài báo này, chúng tôi làm rõ thực trạng thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tài chính - Marketing, từ những biểu hiện đến các kết quả đo lường; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20