GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA THEO HƯỚNG TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

  • Trường Khắc Tâm Đặng
Từ khóa: Quản lý chất lượng tổng thể.

Tóm tắt

Qua việc phân tích kết quả khảo sát thực tế, bài viết tập trung đánh giá những ưu điểm cũng như tồn tại của hệ thống quản lý chất lượng đầu ra tại Học viện Chính trị khu vực II, qua đó đề xuất những nhóm biện pháp cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo của Học viện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20