XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU VỰC TÂY BẮC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

  • Công Khanh Mai
Từ khóa: Đào tạo đội ngũ, người lao động, hiệu quả

Tóm tắt

Tây Bắc địa bàn chiến lược quan trọng về lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Bắc là một nhiệm vụ cấp thiết nhưng không ít khó khăn, cần sự quan tâm giúp đỡ của các Bộ, ngành và các địa phương; gắn với “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020” để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ những người lao động làm việc hiệu quả, hết mình vì sự nghiệp phát triển miền núi, vùng dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20