VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH CỦA DAVID KOLB

  • Thấu Nguyễn Văn
Từ khóa: trải nghiệm, học tập trải nghiệm, phương pháp giảng dạy trải nghiệm, trường đại học

Tóm tắt

Để tạo ra nguồn lực có chất lượng phục vụ xây dựng và phát triển đất nước, đòi hỏi người học cần tích cực chủ động chiếm lĩnh tri thức, vận dụng lý thuyết được học vào thực tiễn. Vì vậy, cần tăng cường phương pháp giảng dạy trải nghiệm giúp người học có cơ hội thực hành, tiếp cận sát với thực tế. Bài viết tìm hiểu lý thuyết mô hình học tập của David Kolb, từ đó vận dụng phương pháp giảng dạy trải nghiệm cho phù hợp với thực tiễn với giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-27