Tập. 80 Số. 6 (2022): Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung