Con người - Một chỉnh thể, một yếu tố tổng hợp của hệ thống xã hội

  • Nguyễn Ngọc Khá
  • Nguyễn Huỳnh Bích Phương
Từ khóa: con người, xã hội, hệ thống, cấu trúc, chỉnh thể, tổng hợp

Tóm tắt

Bài nghiên cứu - trao đổi đăng trên NCCN số 4(109) 2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-28
Chuyên mục
TRAO ĐỔI