Đội ngũ biên tập

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Đình Tuấn

Hội đồng biên tập: 

TS. Nguyễn Đình Tuấn (Chủ tịch)

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê (Phó Chủ tịch)

TS. Trần Văn Biên

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm

TS. Lê Thị Đan Dung

TS. Trịnh Thị Anh Hoa

TS. Đào Thị Minh Hương

GS. TS. Hồ Sĩ Quý

TS. Phạm Thị Tính

TS. Vũ Thị Thanh

Biên tập viên:

ThS. Nguyễn Thị Thắm

ThS. Lê Thị Thu Hà