Phân tích biến động về giá bất động sản nhà đất ở Việt Nam trong 30 năm qua

Analysis of real estate prices volatility in Vietnam over past 30 years

  • Vương Thị Ánh Ngọc
Từ khóa: Bất động sản, thị trường bất động sản, giá, biến động giá, giá bất động sản, Real estate, real estate market, price, price volatility, real estate prices

Tóm tắt

Trải qua 30 năm, thị trường bất động sản Việt Nam ngày càng phát triển và đã đạt được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những bất cập và vướng mắc chưa giải quyết được. Một trong những vướng mắc đó là vấn đề về giá, giá bất động sản ở Việt Nam tăng cao ở nhiều giai đoạn và ngày càng cao hơn nhiều lần so với mức thu nhập bình quân đầu người và đang cao hơn nhiều lần so với những quốc gia có cùng mức GDP bình quân đầu người. Xuất phát từ thực tiễn trên, bài báo phân tích những biến động về giá bất động sản ở Việt Nam qua mỗi giai đoạn cụ thể nhằm thấy được những thay đổi của thị trường và giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về biến động về giá bất động sản trên thị trường bất động sản Việt Nam trong 30 năm qua.

Abstract

Over 30 years, Over 30 years, Vietnam’s real estate market has grown and achieved many achievements. However, there are many inadequacies and problems have not been solved yet. One of those problems is the issue of prices, real estate prices in Vietnam have increased in many periods and are many times higher than per capita income and are many times higher than those of other countries with the same GDP per capita. Based on this fact, the article analyzes about the real estate prices fluctuations in Vietnam through each stage to show the uncertainty of the real estate and helps readers have an overview of real estate price fluctuations in the Vietnamese real estate market over the past 30 years.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-03