Tính toán cọc chịu tải trọng ngang và mômen theo phương pháp POULOS

Calculation of piles subjected to lateral load and moment by POULOS method

  • Nguyễn Tiến Dũng
Từ khóa: cọc chịu tải trọng ngang, phương pháp poulos, tải trọng ngang, sức chịu tải ngang, liên tục đàn hồi, laterally loaded piles, Poulos method, lateral load, horizontal load capacity, elastic continuum methos

Tóm tắt

Phương pháp tính toán cọc chịu tải trọng ngang và mômen theo tiêu chuẩn hiện hành còn hạn chế về số lượng. Để nâng cao độ tin cậy cho công tác thiết kế và nghiên cứu cần cung cấp thêm phương pháp tính toán thực hành. Hiện nay, nhiều phương pháp tính toán cọc chịu tải trọng ngang đã được nghiên cứu và công bố. Bài báo để cập đến phương pháp Poulos để tính toán cọc đơn chịu tải trọng ngang và mômen ở đầu cọc. Phương pháp này có thể áp dụng được cho trường hợp cọc đầu tự do hoặc cọc đầu cố định. Bài báo đã chỉ ra một số hạn chế cũng như phạm vi áp dụng của phương pháp, đưa giải pháp để có thể áp dụng cho phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, bài báo đã cung cấp kết quả thí nghiệm hiện trường để đối chiếu đánh giá độ tin cậy phương pháp tính.

Abstract

The method of calculating piles subjected to horizontal loads and moments according to current standards is limited in number. In order to improve the reliability of the design and research, it is necessary to provide more practical calculation methods. Currently, many methods of calculating piles subjected to horizontal loads have been studied and published. The paper refers to the Poulos method to calculate the single pile bearing lateral load and the moment at the pile head. This method can be applied to the case of free-headed piles or fixedheaded piles. The paper has pointed out a number of limitations as well as the scope of application of the method, giving the solution to be applicable for practical application. In addition, the article provides field test results to compare and evaluate the reliability of the calculation method.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-26