SỞ THÍCH VÀ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG CHO DỊCH VỤ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG TIÊU DÙNG NHANH: TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT HỢP

  • Đoàn Vinh Thăng
Từ khóa: An Giang, dịch vụ giao hàng chặng cuối, mức sẵn lòng chi trả, phân tích kết hợp, sở thích, thí nghiệm sự lựa chọn.

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá sở thích và mức sẵn lòng chi trả của khách hàng cho dịch vụ giao hàng chặng cuối đối với các mặt hàng tiêu dùng nhanh (EG). Dựa trên dữ liệu khảo sát các khách hàng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, phương pháp phân tích kết hợp (Conjoint Analysis - CA) được sử dụng nhằm ước lượng tầm quan trọng của các thuộc tính của dịch vụ giao hàng chặng cuối. Kết quả cho thấy thuộc tính quan trọng nhất của dịch vụ giao hàng chặng cuối ảnh hưởng đến sở thích và sự lựa chọn của khách hàng là thuộc tính “giá trị đơn hàng”, kế đó là thuộc tính “khoảng cách giao hàng” và “tốc độ giao hàng”. Bên cạnh đó, kết quả còn cho thấy khách hàng sẵn lòng trả phí dịch vụ giao hàng từ 9.500 đồng đến 22.500 đồng, tùy thuộc vào giá trị đơn hàng, khoảng cách và tốc độ giao hàng. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp các đơn vị cung cấp dịch vụ Logistics và các nhà bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng nhanh xây dựng chính sách giao hàng và định mức phí giao hàng phù hợp nhằm thu hút khách hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-02-13
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU