Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép số 1794/GP-BTTTT ngày 01 tháng 10 năm 2012. Tạp chí có chỉ số đăng kí quốc tế ISSN 0866-7675. Tạp chí được xuất bản định kỳ: 2 tháng/01 kỳ;

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tại trường. Thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và của ngành giáo dục.

Tạp chí giới thiệu và công bố kết quả nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực thuộc khoa học lý thuyết và ứng dụng. Nội dung được công bố và giới thiệu của Tạp chí là các kết quả nghiên cứu, công trình tổng quan lý thuyết và thực tiễn chưa được xuất bản trên bất kỳ tạp chí nào khác.

Từ năm 2016, Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở hội đồng chức danh chức danh Giáo sư ngành, liên ngành Giáo dục học.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (Phòng 101 Nhà H1), Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại liên hệ: 0277 3883819

Website: http://tckh.dthu.edu.vn/        Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn