MỨC ĐỘ RỐI LOẠN LO ÂU CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

  • Đinh Ngọc Thắng
  • Dương Văn Khánh*
Từ khóa: Giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, rối loạn lo âu, sinh viên, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tóm tắt

Bài viết tiếp cận những cơ sở lý luận cơ bản về rối loạn lo âu, trên cơ sở đó sử dụng Thang đánh giá lo âu Zung (SAS) và Thang đánh giá lo âu, trầm cảm và stress (DASS-42) để đo lường rối loạn lo âu của 260 sinh viên ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non (tất cả các năm học) Khoa Giáo dục – Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ mức độ rối loạn lo âu cũng như mức độ lo âu, trầm cảm và stress (các thành tố tác động đến rối loạn lo âu) của sinh viên. Qua đó, nghiên cứu xem xét sự tương quan giữa các thành tố lo âu, trầm cảm và stress với rối loạn lo âu của họ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI