ĐẶC ĐIỂM ĐÔ THỊ HÓA Ở HẢI PHÒNG

  • Vũ Thị Kim Cúc
Từ khóa: đô thị hoá, dân thành thị, kinh tế đô thị, giao thông đô thị, thành phố Hải Phòng.

Tóm tắt

Cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH), đô thị
hóa (ĐTH) được xem như một khía cạnh vận động đi lên của xã hội. Quá trình ĐTH
ở Hải Phòng đang diễn ra mạnh mẽ cùng CNH - HĐH, góp phần thúc đẩy nền kinh
tế phát triển theo chiều hướng tích cực. Số lượng dân thành thị, số lượng lao động đô
thị tăng lên và diện tích đô thị không ngừng mở rộng. Kéo theo đó là sự thay đổi hệ
thống cơ sở kinh tế và cơ sở hạ tầng đô thị. Bài báo đề cập đến các đặc điểm đô thị
hoá ở Hải Phòng hiện nay như: sự gia tăng dân thành thị, tỷ lệ dân thành thị, lao động
đô thị, diện tích đô thị, sự phát triển hệ thống kinh tế đô thị (cảng biển, các ngành
dịch vụ...), hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị (giao thông đô thị, hệ thống cung cấp điện,
nước đô thị…). Một số vấn đề liên quan khác như tổng quan các nghiên cứu, cơ sở
lí thuyết về đô thị hoá, phương pháp nghiên cứu cũng được trình bày.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03