QUY TRÌNH VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Lê Thị Minh Hoa
Từ khóa: Nghiên cứu tình huống; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; quy trình vận dụng

Tóm tắt

Phương pháp nghiên cứu tình huống là một trong những phương
pháp dạy học phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
Việc vận dụng phương pháp tình huống trong dạy học bộ môn có tầm quan trọng
rất lớn giúp sinh viên sư phạm có điều kiện rèn luyện các kỹ năng sư phạm, phát
huy năng lực của mình trong việc xây dựng và giải quyết các tình huống có vấn
đề. Việc vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học là cần
thiết, do đó trong bài viết đã xây dựng quy trình vận dụng phương pháp trong
giảng dạy bộ môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên bao gồm 4 bước
được trình bày cụ thể.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03