TRUYỀN THUYẾT PHẠM NHAN VÀ KIỂU TRUYỆN VỀ ÁC THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT

  • Đoàn Thị Ngọc Anh
Từ khóa: Truyền thuyết, kiểu truyện, ác thần

Tóm tắt

Trong thể loại truyền thuyết chúng ta thấy bên cạnh những truyền
thuyết về phúc thần còn có một mảng truyền thuyết về những nhân vật phản diện,
những ác thần, tà thần. Mảng truyện về ác thần này chưa được thực sự quan tâm,
nghiên cứu. Phạm Nhan là một nhân vật phản diện trong truyền thuyết, là ác thần
trong thế giới thần linh của người Việt. Chúng tôi tìm hiểu truyền thuyết về Phạm
Nhan đặt trong sự tương quan với kiểu truyện về ác thần của người Việt cho thấy
sự đa dạng, đa sắc màu trong văn học, văn hóa dân gian, từ đó có cái nhìn đối
chiếu với những truyền thuyết về phúc thần.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03