NGOẠI GIAO VĂN HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH VIỆT NAM SAU ĐẠI DỊCH COVID 19

  • Vũ Thị Hồng Chuyên
Từ khóa: Văn hóa, ngoại giao văn hóa, du lịch, Việt Nam sau đại dịch Covid 19

Tóm tắt

Bước ra từ đại dịch Covid 19, du lịch là ngành chịu ảnh hưởng nặng
nề nhất nhưng cũng có nhiều cơ hội để phục hồi và bứt phá. Chìa khóa để giúp
cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam trong gần hai năm qua không thể không
kể đến những nỗ lực đóng góp của ngoại giao văn hóa. Với phương châm và
hình thức hoạt động là quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước và con
người Việt Nam, ngoại giao văn hóa có vai trò mật thiết đến sự phát triển của
du lịch Việt Nam. Nghiên cứu về cơ sở lý luận và đánh giá vai trò của ngoại giao
văn hóa đối với du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid 19 sẽ là cơ sở để đề xuất
giải pháp nhằm phát huy hiệu quả của hoạt động ngoại giao văn hóa đối với sự
phát triển du lịchViệt Nam hiện nay. Điều đó góp phần làm gia tăng số lượng du
khách quốc tế đến Việt Nam, đồng nghĩa với việc gia tăng nguồn ngoại tệ, thu
hút đầu tư, hợp tác thương mại và hội nhập sâu rộng hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03