VAI TRÒ CỦA “KIẾN AN THẤT TỬ” ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH PHONG CÁCH THI CA KIẾN AN

  • Trần Văn Trọng
Từ khóa: Thi ca, thi ca Kiến An, Tam Tào, Thất tử, phong cách

Tóm tắt

Trong tiến trình thi ca Trung Hoa, thi ca Kiến An có địa vị rất quan
trọng,bởi lẽ nó đã phá vỡ cục diện trầm lắng suốt bốn trăm năm của thi đàn đời
Hán, đưa sáng tác thơ ca tiến vào một giai đoạn mới. Sáng tác thi ca thời kỳ này
thu được nhiều thành tựu mới mẻ và kết tinh một số đặc điểm mà lý luận văn
học đời sau khái quát thành “phong cốt Kiến An”. Trong thi ca Kiến An, giới
nghiên cứu thường tập trung vào nghiên cứu Tam Tào mà coi nhẹ Thất tử, vì
vậy chưa thấy hết được đóng góp của thi ca Thất tử vào sự hình thành phong
cách Kiến An. Bài viết này tập trung nghiên cứu, đánh giá vai trò, địa vị và đóng
góp của thi ca Thất tử đối với sự hình thành phong cách thi ca Kiến An.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13