CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ ĐỖ TRUNG LAI

  • Trần Thị Thuý Liễu
  • Trần Thị Huyền
Từ khóa: Cảm thức thời gian, thơ Đỗ Trung Lai, Đỗ Trung Lai.

Tóm tắt

Trong sáng tạo thi ca, cảm thức về thời gian là một trong những “phẩm
tính thể hiện tài năng của người nghệ sĩ” [1]. Xét trên bình diện phổ quát, cảm thức
thời gian là vấn đề thường gặp trong thơ của nhiều thi sĩ. Cảm thức thời gian trong
thơ Đỗ Trung Lai không nằm ngoài quỹ đạo của tư duy thơ nhân loại. Thời gian trong
thơ Đỗ Trung Lai được xem như một phương tiện nghệ thuật để thi nhân kết nối hiện
tại và quá khứ. Từ nghiên cứu cảm thức thời gian trong thơ Đỗ Trung Lai giúp chúng
ta đánh giá về những đóng góp của nhà thơ trong đời sống văn học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13