HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG, SỬA ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIẾN TRÚC TẠI KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Quang Tuấn
  • Nguyễn Quang Tú
Từ khóa: Kỹ năng kiến trúc; Nền tảng thiết kế; Tiêu chí kiến trúc; Đào tạo kiến trúc; Kiến trúc Đại học Hải Phòng.

Tóm tắt

Bài viết tổng hợp kết quả khảo sát việc làm sinh viên ngành Kiến
trúc sau tốt nghiệp tại Trường Đại học Hải Phòng, đặc điểm và nhu cầu sử dụng
nguồn nhân lực Kiến trúc sư của các doanh nghiệp tại Hải Phòng. Phân tích
những kỹ năng, hiểu biết trong tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo ngành Kiến
trúc, nền tảng trong thiết kế kiến trúc. Từ đó đưa ra đề xuất về kỹ năng, kiến
thức, thái độ cần thiết để xác định mục tiêu và đầu ra của chương trình đào tạo
ngành Kiến trúc tại Trường Đại học Hải Phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn
trong giai đoạn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13