BIỆN PHÁP NÂNG CAO GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Bùi Thị Hảo
Từ khóa: Văn hóa, giá trị văn hóa truyền thống, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt

Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống (yêu nước, đoàn kết, nhân ái…)
có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển toàn diện của mỗi sinh viên trong bối cảnh
trường đại học là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm
chất tốt. Tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, giáo dục các giá
trị văn hóa truyền thống cho sinh viên nhằm xây dựng nhân cách, lối sống và phát
huy những phẩm chất cần thiết để xây dựng con người mới mang đậm tính nhân văn,
đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết thực
hiện khảo sát 2.794 người, trong đó có 204 giảng viên và 2.590 sinh viên được chọn
từ các nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn; Công nghệ và Kinh tế để phác họa
bức tranh chân thực về thực trạng giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống cho sinh
viên, từ đó, đề xuất 03 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các giá
trị văn hóa truyền thống cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố
Hồ Chí Minh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-13