VIỆC SỬ DỤNG DANH TỪ RIÊNG ĐỂ CHIẾU VẬT NHÂN VẬT TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN CÔNG HOAN

  • Ngô Thị Kim Khánh
Từ khóa: chiếu vật, danh từ riêng, nhân vật, quy chiếu, sở chỉ, tên, đặt tên.

Tóm tắt

Khi nghiên cứu ngôn ngữ trong giao tiếp, vấn đề đầu tiên được quan tâm tới chinh là vấn đề
chiếu vật. Bởi nó là dấu hiệu móc nối đầu tiên giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh. Trong các phương thức được
dùng để chiếu vật thì chiếu vật bằng danh từ riêng là phương thức chiếu vật li tưởng nhất. Vì vậy, trong
bài báo này, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu việc nhà văn Nguyễn Công Hoan sử dụng các danh từ riêng để
chiếu vật nhân vật trong các truyện ngắn của ông. Phân tich, đánh giá các danh từ riêng này trên cả ba bình
diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng để từ đó thấy được giá trị cũng như dụng ý nghệ thuật của nhà văn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08