SỬ DỤNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH PHÂN LỚP 12

  • Nguyễn Thị Mơ
Từ khóa: Toán học, học sinh, tich phân.

Tóm tắt

Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trong dạy học môn Toán, một trong những
năng lực cần thiết để phát triển cho học sinh là năng lực mô hình hóa toán học.Thông qua các hoạt
động mô hình toán học để mô tả các tình huống,giải quyết các vấn đề thực tế,giúp học sinh không chỉ
hiểu kiến thức, mối quan hệ giữa toán học và thực hành mà còn hình thành và phát triển năng lực mô
hình toán học cho học sinh.Vì vậy trong bài viết này, tôi đã đề cập đến việc ứng dụng mô hình dạy học
chuyên đề: “Sử dụng bài toán thực tiễn trong dạy học chủ đề tich phân lớp 12”

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08