ĐỀ XUẤT MỘT SỐ TRÒ CHƠI VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC CỦA BÀI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN VĂN HỌC DÂN GIAN, CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  • Phạm Thị Giao Liên
Từ khóa: phương pháp trò chơi, trò chơi dạy học, trò chơi giáo dục, đọc hiểu, văn bản, văn chương.

Tóm tắt

Trò chơi dạy học là một phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với mục tiêu dạy học
phát huy tinh tich cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh. Đối với phân môn đọc hiểu văn bản văn học, đây
còn là phương pháp hạn chế được sự nhàm chán trong giờ học. Đặc biệt với văn bản văn học dân gian,
việc dạy học có nhiều khó khăn trong cách truyền đạt của giáo viên và sự tiếp nhận của học sinh bởi
khoảng cách về thời gian, về không gian, về văn hóa... Các trò chơi đặc thù có thể sử dụng nhằm giúp
giờ dạy học đọc hiểu văn học dân gian đạt được hiệu quả cao như: kể chuyện diễn cảm, tich lũy, đoán
nghĩa đoán ý…

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08