Tối ưu điều kiện biểu hiện AA9 polysaccharide monooxygenases tái tổ hợp trong hệ thống Escherichia coli

  • Ngô Thị Cẩm Nhung
  • Lê Quỳnh Loan
  • Vũ Văn Vân
Từ khóa: AA9, AN3860, E. coli, tối ưu hóa, polysaccharide monooxygenases

Tóm tắt

     Sinh khối lignocellulose là nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất nhiên liệu sinh học thế hệ thứ hai. Sự tham gia của enzyme Polysaccharide monooxygenases (PMO) trong phản ứng chuyển hóa sinh khối lignocellulose thành đường đơn đóng vai trò tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu suất thủy phân của các enzyme hydrolase trên cơ chất lignocellulose. Enzyme AN3860 thu nhận từ chủng nấm Aspergillus nidulans thuộc nhóm AA9 PMO được dự đoán có thể xúc tác linh hoạt ở vị trí carbon C1 và C4 của liên kết β-glycosidic. Với tiềm năng là một enzyme có thể cải thiện khả năng thủy phân tinh thể cellulose, AN3860 đã được dòng hóa thành công trong hệ thống biểu hiện E. coli BL21 (DE3). Trong nghiên cứu này, chủng tái tổ hợp mang gen AN3860 được tối ưu quy trình nuôi cấy nhằm thu nhận lượng lớn protein mục tiêu đảm bảo thuận lợi cho quá trình tinh sạch và tiết kiệm chi phí sản xuất. Các kết quả tối ưu quy trình tạo dòng cho thấy trong tế bào E. coli tái tổ hợp tăng trưởng tốt trong môi trường TB (Terrific Broth) và lượng protein AN3860 thu được cao nhất với nồng độ chất cảm ứng IPTG là 0,05 mM kết hợp nhiệt độ cảm ứng ở 30 0C. Sinh khối tạo thành sau khi cảm ứng 6 giờ có thể đạt giá trị hơn 500 mg/L và lượng protein AN3860 được tạo ra chiếm khoảng (7-10) % lượng protein tổng số. Protein AN3860 tái tổ hợp tiếp tục được thu nhận ở quy mô lớn hơn và tiến hành tinh sạch qua cột sắc kí Ni-NTA cho các thí nghiệm phân tích hoạt tính, khối phổ trên các cơ chất lignocellulose trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-04
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ