Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu điều kiện biểu hiện AA9 polysaccharide monooxygenases tái tổ hợp trong hệ thống Escherichia coli Tải xuống tải PDF