Số cũ

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương
  Tập. 5 Số. 4 (2022)

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương đăng những công trình nghiên cứu mới, có giá trị trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.

  Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Nga, khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh.

  Bài viết sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý chỉnh sửa và cho ý kiến để có thể công bố trên tạp chí.

  Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau:

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương

  Số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Điện thoại: (+84) 274 3 822 058

  Email: jst@bdu.edu.vn

  Địa chỉ truy cập: https://jst.bdu.edu.vn/

 • Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương
  Tập. 5 Số. 2 (2022)

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương đăng những công trình nghiên cứu mới, có giá trị trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước. 

  Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Nga, khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh.

  Bài viết sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý chỉnh sửa và cho ý kiến để có thể công bố trên tạp chí. 

  Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau: 

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương

  Số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Điện thoại: (+84) 274 3 822 058

  Email: jst@bdu.edu.vn

  Địa chỉ truy cập: https://jst.bdu.edu.vn/

 • Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương
  Tập. 6 Số. 1 (2023)

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương đăng những công trình nghiên cứu mới, có giá trị trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.

  Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Nga, khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh.

  Bài viết sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý chỉnh sửa và cho ý kiến để có thể công bố trên tạp chí.

  Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau:

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương

  Số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Điện thoại: (+84) 274 3 822 058

  Email: jst@bdu.edu.vn

  Địa chỉ truy cập: https://jst.bdu.edu.vn/

 • Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương
  Tập. 5 Số. 3 (2022)

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương đăng những công trình nghiên cứu mới, có giá trị trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chưa từng được công bố trên các tạp chí hoặc sách xuất bản trong và ngoài nước.

  Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tiếng Nga, khuyến khích viết bằng tiếng Anh. Nội dung bài viết phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, kiến thức trong bài viết cần được trình bày khoa học, logic và tường minh.

  Bài viết sẽ được gửi phản biện kín và được Ban biên tập đọc, góp ý chỉnh sửa và cho ý kiến để có thể công bố trên tạp chí.

  Thư từ và bài gửi đăng xin gửi về địa chỉ sau: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Bình Dương

  Số 504, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

  Điện thoại: (+84) 274 3 822 058

  Email: jst@bdu.edu.vn

  Địa chỉ truy cập: https://jst.bdu.edu.vn/