Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre

  • Hoàng Thúy Mai
  • Lê Đình Minh Trí
Từ khóa: đầu tư; đầu tư FDI; môi trường đầu tư; sự hài lòng của nhà đầu tư

Tóm tắt

Tính đến năm 2019, tổng số doanh nghiệp đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 3,343 doanh nghiệp, đăng ký tổng số vốn trên 29,000 tỷ đồng. Với sự cạnh tranh ngày càng cao trong việc thu hút đầu tư giữa các tỉnh thành, các nghiên cứu nhằm xác định mức độ hài lòng và những nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng là hết sức cần thiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. Sử dụng thông tin khảo sát từ 270 doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả phân tích bằng phương pháp hồi quy cho thấy có 04 yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư gồm: (1) Cơ sở hạ tầng; (2) Môi trường sống; (3) Thương hiệu địa phương; (4) Chính sách đầu tư. Kết quả nghiên cứu góp phần củng cố lý thuyết đầu tư áp dụng trong bối cảnh các địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra hàm ý chính sách nhằm đề xuất giúp lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện các chính sách - giải pháp nâng cao sự hài lòng để thu hút các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

##submission.authorBiographies##

Hoàng Thúy Mai

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Bến Tre, Việt Nam

Lê Đình Minh Trí

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-28
Chuyên mục
Bài viết