Quay trở lại chi tiết bài viết Các hướng nghiên cứu triển vọng của phương pháp phần tử hữu hạn trơn và triển khai trong đào tạo sau đại học tại TP.HCM Tải xuống tải PDF