Các hướng nghiên cứu triển vọng của phương pháp phần tử hữu hạn trơn và triển khai trong đào tạo sau đại học tại TP.HCM

  • Thời Trung Nguyễn
  • Xuân Hùng Nguyễn
  • Văn Phúc Phùng
  • Văn Hải Lương
Từ khóa: Phương pháp phần tử hữu hạn trơn (S-FEM), Các hướng nghiên cứu triển vọng, Đào tạo sau đại học, Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, Giải pháp nâng cao chất lượng

Tóm tắt

Xuất hiện từ năm 2007, các phương pháp phần tử hữu hạn trơn (Smoothed Finite Element Methods – S-FEM) đã không ngừng phát triển cả về số lượng phương pháp lẫn các ứng dụng cụ thể của từng phương pháp. Đã có hàng trăm bài báo quốc tế trên các tạp chí hàng đầu về cơ học tính toán trình bày các kết quả nghiên cứu mới của phương pháp S-FEM và các ứng dụng cụ thể của chúng. Tại Việt Nam, các phương pháp S-FEM đang được phát triển mạnh bởi các nhóm nghiên cứu và đã được triển khai rất tốt trong một số đề tài nghiên cứu cơ bản cũng như trong đào tạo sau đại học tại một số trường đại học. Có thể khẳng định rằng, việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh gắn liền với đào tạo sau đại học sẽ góp phần giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu cũng như chất lượng của các đề tài luận văn ThS và TS tại Việt Nam. Bài báo vì vậy trình bày cụ thể các hướng nghiên cứu triển vọng của S-FEM tại Việt Nam và việc triển khai trong đào tạo sau đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp tại TP.HCM.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-16
Chuyên mục
Bài viết